Regulamin

Regulamin biegu z przeszkodami „Krata 2020”

BIEG ROZPOCZNIE SIĘ W DNIU 05.09.2020 (SOBOTA) O GODZ. 15.00 NA BIEŻNI BOISKA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W DZIERŻONIOWIE UL. SRTUMYKOWA 1

Biuro zawodów otwarte będzie od godz. 13.00

1. Organizatorem biegu są: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa - Zarząd Terenowy w Dzierżoniowie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie.


2. Cele biegu:
a) Promowanie aktywnego trybu życia
b) Kreowanie pozytywnego wizerunku służb mundurowych
c) Promocja miasta i jego walorów turystycznych
d) Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.


3. Warunki uczestnictwa:
a) Uczestnictwo w biegu jest dobrowolne.
b) Zawodnik musi mieć ukończone 18 lat (16 lat za pisemną zgodą prawnego opiekuna).
c) Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
d) W biegu mogą brać udział osoby niemające przeciwwskazań zdrowotnych.
e) Zawodnik obowiązany jest do weryfikacji danych w biurze zawodów najpóźniej 30 min. przed startem pierwszej serii.
f) Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu jest:
- zapisanie się zawodnika na liście startowej.
- własnoręcznie podpisane oświadczenie w biurze zawodów.
- uiszczenie opłaty startowej.


4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zniszczone, zagubione w trakcie trwania imprezy.


5. Zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.


6. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz do nanoszenia zmian mających na celu uproszczenie lub wyjaśnienie kwestii związanych z przebiegiem imprezy.


7. Zgłoszenia i rezygnacja:
a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie zmierzymyczas.pl:
GRUPA S1 - grupa pucharowa
GRUPA S2 - grupa pucharowa
GRUPA S3
GRUPA S4
GRUPA S5
Grupy pucharowe są mniejsze dla komfortu zawodników profesjonalnych (zliczane są najlepsze czasy więc wszyscy zawodnicy mają szansę na puchar bez względu na rodzaj fali startowej).
b) Uiszczenie wpisowego w kwocie:
- 60 zł od osoby do 01.06.2020
- 70 zł od osoby do 01.09.2020
- 80 zł w dniu biegu 05.09.2020
c) O wysokości wpisowego decyduje termin wpłaty, a nie data zapisania się do biegu!!!
d) Zapisy drużynowe:
Minimalna liczba 5 zawodników w drużynie. W klasyfikacji drużynowej brane pod uwagę będą 3 najlepsze czasy zawodników z poszczególnych drużyn. Opłaty pozostają bez zmian.
e) limit uczestników IV edycji wynosi 250 osób a starty odbywają się seriami.
S1- grupa pucharowa- dla zawodników walczących o puchary ( 40 miejsc )
S2- grupa pucharowa- dla zawodników walczących o puchary ( 40 miejsc )
S3-grupa biegowa nie walcząca o puchary ( 55 miejsc )
S4-grupa biegowa nie walcząca o puchary ( 55 miejsc )
S5-grupa biegowa nie walcząca o puchary ( 60 miejsc )
Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia najmniej licznych serii do maksymalnie 50 osób w serii.
f) Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku. Istnieje możliwość przeniesienia wpłaty na innego zawodnika.
g) Wpłaty prosimy dokonywać na adres NSZZFiPW ul. Ząbkowicka 53 58-200 Dzierżoniów nr Konta 18 9527 0007 0000 1573 2000 0002 Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie w tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko zawodnika. W dniu zawodów zapisy oraz uiszczenie opłaty startowej może być dokonane tylko w biurze zawodów.


W sytuacji braku wpływu opłaty startowej w terminie do 25.08.2020 – zgłoszenie takie jest traktowane jako niekompletne i zostanie automatycznie usunięte z panelu zapisów. Odzyskane w wyniku tej operacji pakiety zostaną powtórnie udostępnione do dyspozycji biegaczy najpóźniej do 27.08.2020.

8. Bądź bezpieczny
a) Ze względu na rodzaj biegu, zawodnicy muszą mieć świadomość możliwości odniesienia kontuzji spowodowanych pokonywaniem trasy biegu.
b) Jako organizatorzy zapewniamy zabezpieczenie medyczne na czas trwania biegu, niemniej jednak odpowiedzialność za powstałe urazy i ich konsekwencje pozostaje po stronie zawodników.
c) Organizator ma prawo wycofać zawodnika z trasy, w przypadku stwierdzenia niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego Regulaminu.
d) Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do uczestnictwa w Imprezie osób wobec których występuje podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
e) Organizator ma prawo usunąć z terenu Imprezy Uczestnika oraz jakąkolwiek osobę trzecią, która zakłóca porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowuje się w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem a w szczególności osoby zagrażające swoim zachowaniem zdrowiu i życiu swojemu lub innych osób.
f) Uczestników imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania przy sobie niebezpiecznych przedmiotów, w tym butów z kolcami, mogących zagrażać życiu i zdrowiu innych Uczestników.


9. Ochrona danych osobowych oraz wizerunku.
a) Zawodnik dokonując zapisu na bieg wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.
b) Zawodnik startując w biegu wyraża zgodę na publikację wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie internetowej, w mediach (w tym społecznościowych) oraz materiałach promocyjnych biegu.
c) Opiekunowie dzieci biorących udział w biegu podpisują zgodę na ich udział w biurze zawodów po starcie ostatniej serii. Wiek dzieci jest dowolny, dopuszczalny jest start rodzica z małym dzieckiem. Bieg dla dzieci odbywa się bez pomiaru czasu.


10. Trasa biegu
a) Trasa biegu wynosi około 10 km i przebiegać będzie przez drogi polne, asfaltowe, oraz rzeki. Na trasie umieszczone zostaną przeszkody (sztuczne i naturalne) start i meta znajdują się na bieżni boiska OSiRu . Zawodnik musi mieć świadomość, że ze względu na charakter biegu rzeczy osobiste, części ubioru oraz obuwie mogą ulec zniszczeniu. Szczegółowe informacje dotyczące trasy oraz przeszkód będą aktualizowane na bieżąco na facebook-owej stronie biegu KRATA
b) czas na pokonanie trasy wynosi 2,5 godziny (na trasie i mecie czekamy do ostatniego zawodnika, nikogo nie ściągamy z trasy i o nikim nie zapominamy – to tylko zabawa i mimo limitu czasu bieg trwa, dopóki ostatni uczestnik nie odbierze medalu. Bieg zamyka zawodnik organizatora. Ostatnią przeszkodą są dwa baseny (poziom wody zostanie pomniejszony do około 160cm w najgłębszym miejscu).


11. Plan biegu z przeszkodami KRATA

13: 00 otwarcie biura zawodów (bieżnia OSIR)
14: 45 zamknięcie biura zawodów
14: 45 rozgrzewka i powitanie zawodników na starcie
15: 00 start grupy s1 pucharowa
15: 05 start grupy s2 pucharowa
15: 10 start grupy s3
15: 15 start grupy s4
15: 20 start grupy s5
17: 15 bieg dla dzieci (darmowy)
17: 25 zakończenie biegu dla dzieci
Posiłek regeneracyjny dla zawodników
17: 30 dekoracja zawodników
Godzina startu biegu dla dzieci może ulec zmianie.

Impreza przy basenach

Klasyfikacje:
1) M16-20/ k16-20
2) M30/k30
3) M40/k40
4) M50-60/k50-60
5) Drużynowe
6) Mundurowe M/K,
7) Open M/K


12. Postanowienia końcowe
a) Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
b) Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania biegu.
c) W czasie trwania biegu oraz po jego zakończeniu odbywać się będą i imprezy towarzyszące.
d) Organizator zapewnia pakiet startowy, medal pamiątkowy i ciepły posiłek po biegu.
e) Organizator zapewnia węzeł sanitarny, szatnie oraz natryski.
f) Każdy uczestnik powinien sprawdzić, czy znajduję się na liście startowej, w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.
g) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Imprezy czy przełożenie terminu i zmiany miejsca Imprezy z przyczyn niezależnych od siebie.

Zapisy / Lista startowa

Rejestracja do biegu:

GRUPA S1 -grupa pucharowa- dla zawodników walczących o puchary ( 40 miejsc )
GRUPA S2 -grupa pucharowa- dla zawodników walczących o puchary ( 40 miejsc )
GRUPA S3 -grupa biegowa nie walcząca o puchary
( 55 miejsc )
GRUPA S4 -grupa biegowa nie walcząca o puchary
( 55 miejsc )
GRUPA S5 -grupa biegowa nie walcząca o puchary
( 60 miejsc )

Wpłat prosimy dokonywać na adres:
NSZZFiPW
ul. Ząbkowicka 53
58-200 Dzierżoniów
nr konta:
18 9527 0007 0000 1573 2000 0002
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie


w tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko zawodnika oraz nazwę zespołu (w przypadku startów drużynowych)
W dniu zawodów zapisy oraz uiszczenie opłaty startowej może być dokonane tylko w biurze zawodów!

opłaty:
- 60 zł od osoby do 01.06.2020
- 70 zł od osoby do 04.09.2020
- 80 zł w dniu biegu 05.09.2020

Zapisy drużynowe:
Minimalna liczba 5 zawodników w drużynie. W klasyfikacji drużynowej brane pod uwagę będą 3 najlepsze czasy zawodników z poszczególnych drużyn. Opłaty pozostaja bez zmian.

Kontakt

Sprawy organizacyjne:

Arek: 501 080 861 Radek: 692 347 052

Sprawy finansowe:

Wojtek: 531 581 717